معرفی سرکنسولگری

به دنبال پیگیریهای متعدد، دولتین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با تاسیس متقابل سرکنسولگری دوکشور در قازان و رشت موافقت و بر همین اساس سرکنسولگری کشورمان در قازان در تاریخ 23 آذرماه سال 1386 با حضور جناب آقای متکی وزیر محترم وقت امور خارجه رسماً افتتاح گردید. حوزه تحت پوشش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران را بخش وسیعی شامل جمهوریهای تاتارستان، باشقیرستان، چواش، ماری ال، اودمورت و کومی و نیز استانهای کیروف، اورنبورگ، سامارا، اولیانوفسک، پرم، سوردلووفسک و چلیابینسک را شامل می شود و سرکنسولگری روسیه در رشت هم با حوزه کنسولی استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، گلستان و آذربایجان شرقی مشخص گردیده است.